Friday, January 19, 2018

Thursday Poets Rally Week 85, and Short Sttory Slam week 80,surprise
and more surprise

New Orleans
she is outstanding


nola family
wang nianyu, li qiming, zhang hong, su hui, wu wenping, wu huilong, yan simei, wand min, all cool


operas, orchestra
peng zai er and peng yuanxi are great friends


whole food and winn dixie
terry murphy, wu wenhui, zhu daifang, dai wangbing, dai qingqing, yan yongcui, yangfei, guan li,

way beyond our imagination poetry thrive because of
Tulane, Audubon, Hampton, Indigo, Charles, and Milton Latter..Zhang Li and his wife, mmmwoow